Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ISSM V.1.  
กลับหน้าหลัก

ปีงบประมาณ เดือน

 
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปี: 2561 งวด : 06 เดือน น้ำหนักรวม : 0.00 : คะแนน:
 
           
  1.00-1.99.. =1 ตัวชี้วัด 2.00-2.99.. =0 ตัวชี้วัด 3.00-3.99..= 0 ตัวชี้วัด 4.00- 4.99..= 0 ตัวชี้วัด 5.00..= 1 .ตัวชี้วัด

 

ลำดับที่ รหัสKPi ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลงาน ระดับความสำเร็จ น้ำหนักระดับความสำเร็จ วันที่รายงาน one page ตก.1 แหล่งข้อมูล โครงการ เจ้าภาพหลัก
1
45
อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล
1.00
0.00
0.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
2
09
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
40.00
25.05
1.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
ซัยนัฟ ระยา
3
10
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
55.00
0.00
1.00
0.00
4
15
ร้อยละของกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงบริการป้องกันเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เชิงรุก
87.00
61.00
1.00
0.00
23 มิถุนายน 2561
สุรพงษ์ ลิ่มอรุณ
5
17
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี
5.00
3.20
1.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
สุทัศน์ กาลรัตน์
6
18
อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน
16.00
15.70
1.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
สุทัศน์ กาลรัตน์
7
19.1
อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน
2.00
1.07
1.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
8
19.2
อัตรากลุ่มสงสัยป่วยความดันลหิตสูงในเขตรับผิดชอบได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน
10.00
22.30
1.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
9
20.2
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (สถานที่ผลิตนม)
90.00
0.00
1.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
กัตติมาส ชื่นปิติกุล
10
26.1
ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้
40.00
18.57
1.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
11
26.2
ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้
50.00
30.99
1.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
12
27
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเล
83.00
81.35
1.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
13
29.2
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR)
5.00
1.00
1.00
0.00
15 สิงหาคม 2561
สกล แสงกุล
14
33.2
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รพช.)
20.00
17.66
1.00
0.00
29 มิถุนายน 2561
อรุณี ธันธนวิทยา
15
34
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต
55.00
90.18
1.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
กันตา ลิ่มวัน
16
35
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
6.00
3.90
1.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
กันตา ลิ่มวัน
17
39
อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ
27.00
19.00
1.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
จันทราทิพย์ เพทาย
18
43
ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr
60.00
63.15
1.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
ศิริพร แจ่มมิน
19
56
ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happinometer) ไปใช้
60.00
0.00
1.00
0.00
18 มิถุนายน 2561
บงกช นุ่นสงค์
20
57
อัตราการคงอยู่ของบุคลากรสาธารณสุข (Retention rate)
85.00
0.00
1.00
0.00
18 มิถุนายน 2561
บงกช นุ่นสงค์
21
60
ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA
90.00
0.00
1.00
0.00
จารุณี สายทองแท้
22
61
ร้อยละของการจัดซื้อร่วมของยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์ และวัสดุทันตกรรม
20.00
8.25
1.00
0.00
21 กรกฎาคม 2561
วิไลพรรณ ธิติประเสริฐ
23
62
ร้อยละของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงระดับจ
80.00
0.00
1.00
0.00
จารุณี สายทองแท้
24
81
หน่วยงานได้รับรางวัลผลงาน/นวัตกรรมดีเด่นในระดับตั้งแต่ระดับเขต ภาค ประเทศ
3.00
0.00
1.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
เฉลิม เกตุพงษ์พันธ์ุ
25
86
ร้อยละของสถานที่ผลิตอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามแผนของจังหวั
100.00
0.00
1.00
0.00
ธันย์ชนก
26
89
อัตราความครอบคลุมการค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ
70.00
42.00
1.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
นงลักษณ์ ทวนชีพ
27
95
ระดับความสำเร็จของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอำเภอ ที่สาม
5.00
0.00
1.00
0.00
ปาณิสรา ศรีธนสาร
28
11
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์
60.00
40.23
2.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
เกษตรศักดิ์ ล้วนเส้ง
29
12
ร้อยละของ Healthy Ageing
1.00
95.39
2.00
0.00
1 กรกฎาคม 2561
พัฒนาวดี ตู้พันทวี
30
29.1
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
20.00
10.00
2.00
0.00
21 กรกฎาคม 2561
วิไลพรรณ ธิติประเสริฐ
31
30
ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยนอกเขตสุขภาพลดลง
10.00
0.00
2.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
อริยา ภาฤทัยเจิดจรัส
32
31
อัตราตายทารกแรกเกิด
3.40
5.96
2.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
เขมจิรา สาลีผล
33
82.1
หน่วยงานมีผลงานวิจัย R2R ด้านสุขภาพตามมาตรฐาน ( รพศ./รพช. อย่างน้อย 5 เรื่อง/แห่ง )
3.00
2.00
2.00
0.00
27 มิถุนายน 2561
นิจฉรา ชูผล
34
82.2
ร้อยละของรพ.สต ที่มีผลงาน R2R อย่างน้อย 1 เรื่อง/แห่ง
30.00
2.00
2.00
0.00
27 มิถุนายน 2561
นิจฉรา ชูผล
35
92
ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี ได้รับบริการทันตกรรม
75.00
73.51
2.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
อาภาพรรณี เขมวุฒิพงศ์
36
93
ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) ในแต่ละไตรมาส
90.00
68.51
2.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
ระเบียบ นานอน
37
04
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
54.00
47.32
3.00
0.00
25 กรกฎาคม 2561
นันทนาถ ลีสุรพงษ์
38
06
ร้อยละของเด็กวัยเรียน สูงดีสมส่วน
68.00
69.41
3.00
0.00
20 มิถุนายน 2561
จุฑาทิพย์ ตันตวิญญูพงษ์
39
21
ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
96.00
96.70
3.00
0.00
20 กรกฎาคม 2561
วราณี โกวานิช
40
23
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
75.00
72.72
3.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
อาคม หนูเหมือน
41
24
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งย
90.00
100.00
3.00
0.00
24 มิถุนายน 2561
สันติ ใจจ้อง
42
63
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณส
60.00
10.00
3.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
ปราโมทย์ แก่นอินทร์
43
64
ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรองHA ขั้น 3
100.00
9.00
3.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
ปราโมทย์ แก่นอินทร์
44
72
ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
6.00
0.00
3.00
0.00
20 มิถุนายน 2561
ฐิติมา เจนศุภการ
45
87
ร้อยละของสตรีอายุ ๓๐ - ๖๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
80.00
66.87
3.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
ณินท์ญาดา รองเดช
46
90
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกลดลงร้อยละ 20 จากค่ามัธยฐาน ๕ ปีที่ผ่านมา
12.00
11.00
3.00
0.00
23 มิถุนายน 2561
ธวัชชัย ล้วนแก้ว
47
91
ร้อยละของอำเภอที่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกไม่ให้ระบาดเกินGeneration ที่ 2
70.00
70.00
3.00
0.00
23 มิถุนายน 2561
ธวัชชัย ล้วนแก้ว
48
28
อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
7.00
4.00
4.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
จันทราทิพย์ เพทาย
49
40
ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
80.00
72.22
4.00
0.00
22 มิถุนายน 2561
สกล แสงกุล
50
46
ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate)
90.00
80.59
4.00
0.00
23 กรกฎาคม 2561
เจนชญา ชนชอบธรรม
51
83
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการดูแลก่อนคลอดครบ ๕ ครั้งตามเกณฑ์
60.00
68.57
4.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
เขมจิรา สาลีผล
52
84
ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์
65.00
67.83
4.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
เขมจิรา สาลีผล
53
88
ระดับความสำเร็จของการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
5.00
4.00
4.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
จรรรงค์ ลีสุรพงษ์
54
01
ร้อยละสถานบริการสุขภาพที่มีการคลอดมาตรฐาน
80.00
100.00
5.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
เขมจิรา สาลีผล
55
02
อัตราส่วนการตายมารดาไทย
20.00
0.00
5.00
0.00
23 กรกฎาคม 2561
เขมจิรา สาลีผล
56
03
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
85.00
97.19
5.00
0.00
25 กรกฎาคม 2561
นันทนาถ ลีสุรพงษ์
57
08
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (cavity free)
54.00
83.61
5.00
0.00
25 มิถุนายน 2561
อาภาพรรณี เขมวุฒิพงศ์
58
13
ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ
50.00
70.00
5.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
ทรงวุฒิ ท่าจีน
59
14
ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงา
100.00
100.00
5.00
0.00
23 กรกฎาคม 2561
ปาณิสรา ศรีธนสาร
60
20.1
ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดมีความปลอดภัย (ผักและผลไม้สด)
60.00
98.65
5.00
0.00
20 มิถุนายน 2561
สิรินาถ ภมรวิศิฐ
61
22.1
ร้อยละของสถานพยาบาลเอกชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
100.00
100.00
5.00
0.00
17 กรกฎาคม 2561
นัทมน พลอินทร์
62
22.2
ร้อยละของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
65.00
100.00
5.00
0.00
17 กรกฎาคม 2561
วาสิฎฐี มีเสน
63
25
ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster)
10.00
29.00
5.00
0.00
25 กรกฎาคม 2561
ทรงวุฒิ ท่าจีน
64
32
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care)
50.00
100.00
5.00
0.00
5 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
65
33.1
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ( รพศ.)
10.00
12.92
5.00
0.00
29 มิถุนายน 2561
อรุณี ธันธนวิทยา
66
33.3
ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (รพ.สต)
30.00
39.54
5.00
0.00
29 มิถุนายน 2561
อรุณี ธันธนวิทยา
67
36
อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired
30.00
24.83
5.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
68
37
ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีทีม Capture the fracture
100.00
100.00
5.00
0.00
3 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
69
38
ร้อยละโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับ F2 ขึ้นไปสามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI
100.00
100.00
5.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
จันทราทิพย์ เพทาย
70
44
ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน
85.00
94.25
5.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
71
47
ร้อยละสถานพยาบาลระดับ M และ F ที่ให้บริการการดูแลระยะกลาง
10.00
10.00
5.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
72
48
ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
15.00
24.49
5.00
0.00
2 กรกฎาคม 2561
สกล แสงกุล
73
50
อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER
12.00
0.97
5.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
จันทราทิพย์ เพทาย
74
51
อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
85.00
85.00
5.00
0.00
21 มิถุนายน 2561
นงลักษณ์ ทวนชีพ
75
65
ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
25.00
32.00
5.00
0.00
24 กรกฎาคม 2561
ทรงวุฒิ ท่าจีน
76
85
ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองและประเมินสมรรถนะด้วยเครื่องมือ ADL
90.00
97.41
5.00
0.00
1 กรกฎาคม 2561
พัฒนาวดี ตู้พันทวี
77
94
ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนด้านการบริการสาธารณสุขที่ได้รับการแก้ไขภายในระยะระยะเวลาที่กำหนด
90.00
92.90
5.00
0.00
2 สิงหาคม 2561
สนิท นายโท
รวมทั้งหมด
3.00
0.00
 
คณะทำงานบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขต 12