ข่าวด่วน ข่าวด่วน ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘ PHSIS_12 version 1.2 ได้ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อส่งให้ สนย.เรียบร้อยแล้ว หากพบความผิดพลาดแจ้ง E_mail : anank2379@gmail.com หรือ โทร. 089_724_2313

 
 

ปีงบประมาณ
ระดับ
ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี 2561 หน่วยงาน : เครือข่ายบริการสุขภาพ ที่ ๑๒
คณะทำงานบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เขต 12