background

ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติและตรวจบูรณาการประจำปี

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือผู้ใช้ (USER) เว็ปเพจระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน   Download

แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2  Download

เอกสารขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 12  Download

หนังสือราชการ

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.ตรัง Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.นราธิวาส Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.ปัตตานี Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.พัทลุง Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.ยะลา Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.สงขลา Download

แจังกำหนดการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 12 จ.สตูล Download

คำสั่งตรวจราชการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 242/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 Download

เอกสารแนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
Download

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 242/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
Download

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 242/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่ 12 ตามแผนการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
Download

ภาพตรวจราชการ