การประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพ ที่ ๑๒
ครั้งที่ ๑/๕๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ครั้งที่ ๒/๕๙ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งที่ ๓/๕๙ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง
ครั้งที่ ๔/๕๙ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ครั้งที่ ๕/๕๙ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา
ครั้งที่ ๖/๕๙ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ณ ห้องประชุมเปรมปรีด์ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อ.สิงหนคร จ.หาดใหญ่
ครั้งที่ ๗/๕๙ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา
ครั้งที่ ๘/๕๙ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา