นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12


ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์อนรักษ์ สารภาพ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

แพทย์หญิงณิชาภา สวัสดิกานนท์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพที่ 12