นพ.เจษฎา ฉายคุณรัฐ

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12


นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นายแพทย์ชาติชาย มิตรกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางสุนันทา กาญจนพงศ์

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เภสัชกรประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง

เขตสุขภาพที่ 12